Internetová půjčovna svatebních dekorací

Obchodní podmínky

 1. Odesláním objednávky činí zájemce o dekorace nezávaznou rezervaci. Závaznou rezervaci, která garantuje, že vybrané dekorace budou pro zvolený termín blokovány, lze učinit uhrazením půjčovného a to do pěti pracovních dnů (pokud se nájemce s pronajímatelem nedohodne na jiné lhůtě). Detaily platby se nájemce dozví v informačním e-mailu, který následuje po automatické odpovědi.
 2. Kromě půjčovného poskytuje nájemce ještě finanční zálohu, která slouží pro krytí případných ztrát. Tato záloha je stanovena na dvojnásobek celkové výše půjčovného (je-li např. půjčovné 1000 Kč, poskytuje nájemce zálohu ve výši 2000 Kč). Výše vratné zálohy odvíjí od pořizovací ceny jednotlivých dekorací, která může tuto částku ještě navýšit. Vratná záloha se hradí v hotovosti v den převzetí dekorací a pronajímatel ji vrací nájemci v den vrácení dekorací. Záloha je vrácena v plné výši v případě řádného vrácení dekorací, tj. v dohodnutém termínu, v pronajatém počtu a bez poškození.
 3. Nájemce může zrušit závaznou rezervaci bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od zaplacení půjčovného – v takovém případě mu budou peníze vráceny zasláním na účet. Pokud nájemce zruší závaznou rezervaci později než v uvedené lhůtě 14 dnů, má nárok na vrácení 50 % uhrazeného půjčovného. Toto ustanovení se opírá o paragraf § 53 Občanského zákoníku, odstavec (7) a (8), přičemž pronajímání svatebních dekorací je bráno jako poskytování služby.
 4. Závaznou rezervaci ruší nájemce ve lhůtě 14 dnů od zaplacení rezervačního poplatku i po jejím uplynutí prostřednictvím e-mailu.
 5. Pokud nájemce změní po zaplacení půjčovného názor, je možné v objednávce změnit, respektive vyměnit maximálně jednu položku, je-li tato stále dostupná na zvolené datum. 
 6. Převzetí dekorací probíhá osobně v místě provozovny na adrese Mlýnská 2, Praha 6, není-li dohodnuto jinak.
 7. Zaslaní dekorací poštou je možné jen ve výjimečných případech a dle uvážení pronajímatele. Nájemce v takovém případě hradí i dopravu dekorací včetně jejich zaslání zpět.
 8. Základní doba pronájmu dekorací je 5 dní (zpravidla tedy od čtvrtku do pondělí včetně), není-li dohodnuto jinak. Doba pronájmu se počítá okamžikem převzetí dekorací nájemcem a končí vrácením dekorací nájemcem v místě provozovny (Mlýnská 2, Praha 6).
 9. Nájemce přebírá dekorace náležitě zabalené tak, aby byly při přepravě a manipulaci chráněny před rozbitím a poškozením. Po převzetí je nájemce povinen zajistit jejich šetrnou dopravu a manipulaci. Nájemce je povinen vrátit předměty náležitě zabalené v obalovém materiálu, který mu byl poskytnut.
 10. Při převzetí dekorací je nájemce povinen si zkontrolovat jejich stav, případně poukázat na konkrétní znaky jejich opotřebení či poškození. Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel.
 11. Pronajímané předměty nejsou pojištěné. Za jejich ztrátu či poškození zodpovídá nájemce okamžikem převzetí dekorací.
 12. Každý nájemce bere na vědomí, že jím zarezervované zboží může být ztraceno či nevratně poškozeno dřívějším nájemcem.
 13. Pokud dojde k poškození či ztrátě objednaného zboží dřívějším nájemcem, může pronajímatel nájemci, jehož se škoda dotýká, nabídnout jako kompenzaci jiné zboží, případně slevu na jiné zboží. Pokud poškozený nájemce tuto nabídku odmítne, je pronajímatel povinen vrátit uhrazené půjčovné, respektive tu jeho část, která odpovídá poškozenému či ztracenému předmětu.
 14. Jestliže nájemce nevrátí dekorace pátý den pronájmu nebo v jinak dohodnutém termínu, bude mu každý následující den účtováno penále ve výši 10 % půjčovného. Toto penále bude následně hrazeno z poskytnuté vratné zálohy, která slouží pro tyto případy.
 15. Při ztrátě či poškození pronajatých předmětů bude jako finanční kompenzace použita poskytnutá vratná záloha, která slouží pro tyto případy. Bude-li tato záloha nedostatečná, je nájemce povinen uhradit částku tak, aby pokryla skutečné náklady na nákup dekorací.
 16. Majitelem pronajímaných předmětů je po celou dobu pronajímatel.
 17. Souhlasem s obchodními podmínkami vzniká nájemci právo užívat pronajaté předměty v souladu s jejich účelem, tj. jako svatební dekorace a fotorekvizity. Nájemce není oprávněn půjčovat ani jakkoli poskytovat pronajaté předměty jiným osobám či právnických subjektům, než je dohodnuto.
 18. Zaškrtnutím obchodních podmínek při rezervaci nájemce stvrzuje, že si tyto podmínky přečetl a že s nimi souhlasí.

Prohlédněte si svatební dekorace